Algemene voorwaarden

Vastgesteld door rechtspersoon Hoorcentrum De Wolden, gevestigd te Zuidwolde, mede handelend onder de naam “Hoorcentrum De Wolden”, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder no. 84167955.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Hoorcentrum De Wolden, hoorspeciaalzaak gevestigd te Zuidwolde;

1.2 De klant: De koper en/of opdrachtgever, natuurlijke persoon, die gebruikmaakt van de diensten en/of zaken van Hoorcentrum De Wolden anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

1.3 Goederen of Diensten: alle producten en diensten die worden aangeboden in het kader van de uitoefening van het audiciensbedrijf.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes die tussen de klant en Hoorcentrum De Wolden worden gesloten;
2.2 Het door Hoorcentrum De Wolden verstrekte informatiemateriaal kan aan wijzigingen onderhevig zijn;

2.3 Hoorcentrum De Wolden behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk tijdstip te kunnen wijzigen en/of aan te vullen. In het geval Hoorcentrum De Wolden deze Algemene Voorwaarden wijzigt en/of aanvult, heeft de klant het recht de met Hoorcentrum De Wolden gesloten overeenkomst te ontbinden. De klant dient dit recht binnen 2 (twee) weken nadat deze op de hoogte is gekomen van de wijzigingen en/of aanvulling uit te oefenen middels een aangetekende brief.

Artikel 3 – Informatie vooraf

3.1 Voordat een overeenkomst wordt gesloten, heeft Hoorcentrum De Wolden de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de overeenkomst verband houdende relevante informatie en heeft de klant de plicht Hoorcentrum De Wolden de informatie te verstrekken.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Als prijs voor de te leveren zaken en/of diensten geldt de prijs zoals vermeld in het aanbod van Hoorcentrum De Wolden;
4.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting;
4.3 Indien een koopovereenkomst of een reparatieovereenkomst is gesloten doch nog niet is afgewerkt, is de audicien bij wijziging van valutaverhoudingen, belastingtarieven, grondstoffenprijzen of bij wijziging van andere kostprijsbepalende omstandigheden gerechtigd het verschil in de koopprijs tot uitdrukking te brengen, tenzij zulks een prijsverhoging met zich mee zou brengen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan wel de klant in dat geval bevoegd is de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 – Offertes

5.1 Hoorcentrum De Wolden kan voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst een offerte opstellen, die mede een prijsopgave bevat van de goederen en/of diensten die de klant voornemens is aan te schaffen. De offerte bevat voorts een specificatie van de door Hoorcentrum De Wolden aan de klant te leveren goederen en/of diensten;

5.2 De offerte wordt de klant ter hand gesteld en de inhoud daarvan geldt bij acceptatie door de Consument (op de wijze zoals bedoeld in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden) als overeenkomst tussen Hoorcentrum De Wolden en de klant;

5.3 Alle offertes van Hoorcentrum De Wolden zijn vrijblijvend.

Artikel 6 – Totstandkoming overeenkomst

6.1 De overeenkomst komt tot stand zodra de klant en Hoorcentrum De Wolden overeenstemming hebben over de gemaakte afspraken met betrekking tot de goederen en diensten en de klant zijn handtekening heeft gezet op de opdrachtbon of offerte.

Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomst

7.1 De afgeleverde zaak en de door Hoorcentrum De Wolden verrichte werkzaamheden dienen aan de overeenkomst te beantwoorden.

Artikel 8 – Proefperiode

8.1 Aan de hand van het audiogram en/of het voorschrift van de KNO-arts dan wel het Audiologisch centrum zal Hoorcentrum De Wolden in overleg met de klant een geschikt hoortoestel selecteren en deze aan hem op proef meegeven;
8.2 Laat de klant de termijn, die voldoende is het hoortoestel te beoordelen, voorbijgaan zonder Hoorcentrum De Wolden van zijn beslissing in kennis te stellen, dan kan hij de zaak niet meer weigeren. Een termijn van maximaal 3 maanden wordt in dit opzicht als voldoende aangemerkt;

8.3 Tijdens de proeftijd dient de klant rekening te houden met het feit dat het (de) hoortoestel(len) eventueel moeten worden teruggegeven en daarom als zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan dient zorg te dragen;
8.4 Indien Hoorcentrum De Wolden, voordat een definitieve koopovereenkomst tot stand komt, zaken aan de klant op proef in bruikleen verstrekt of indien in verband met een reparatie een audicien tijdelijk zaken aan de klant in bruikleen verstrekt, ligt het risico voor de zaken bij de klant en is deze gehouden eventuele schade aan die zaken aan de audicien te vergoeden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Betaling

9.1 Het aan Hoorcentrum De Wolden verschuldigde bedrag dient direct na een succesvolle afronding van de proefperiode en daarmee het definitief worden van de aflevering, respectievelijk na het verrichten van de diensten, tegen bewijs van kwijting contant of per pinbetaling aan hem te worden voldaan;
9.2 Ingeval een factuur wordt gezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de klant. De klant is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald;
9.3 Indien de klant in verzuim is, stuurt Hoorcentrum De Wolden hem een betalingsherinnering, waarin hij de klant op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen;
9.4 Indien de klant ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Hoorcentrum De Wolden bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan. Voorts heeft de audicien bij in gebreke zijn van de klant het recht een bedrag voor administratie en buitenrechtelijke incassokosten in rekening te brengen groot 15% van de factuurwaarde met een minimum van €75,-.

Artikel 10 – Garantie

10.1 De audicien verleent aan de klant een garantie op geleverde zaken, zoals die is omschreven in het door de fabrikant / importeur afgegeven garantiebewijs dan wel een bij aflevering van die zaken aan de klant verstrekt garantiebewijs. Door de klant voor garantie aangeboden zaken, waarvan de audicien erkent dat die reparatie onder de garantie valt, worden – ter keuze van de audicien – gerepareerd of vervangen. Voor verrichte reparaties staat de audicien in gedurende twee maanden, maar in ieder geval tenminste de duur van de oorspronkelijke garantietermijn, nadat de klant de gerepareerde zaken heeft ontvangen. De audicien is tot geen enkele garantie gehouden indien defecten zijn veroorzaakt door toedoen van de klant of een derde. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: het zelf repareren of het in reparatie geven aan een niet StAr-geregistreerde audicien. Evenmin kan de audicien aansprakelijk worden gehouden voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door ongeschiktheid daarvan, voor het doel waarvoor de klant het heeft aangeschaft.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding

11.1 Hoorcentrum De Wolden behoudt zich het eigendom van de geleverde zaken voor, totdat deze volledig zijn betaald inclusief de eventuele kosten voortkomende uit artikel 13.1 en 13.2, onverminderd de aan de klant op grond van de wet toekomende rechten;
11.2 Hoorcentrum De Wolden is ook bij een product wat is aangeboden ter reparatie bevoegd tot toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie).

Artikel 12 – Ontbinding en overige rechtsmiddelen

12.1 Iedere tekortkoming van Hoorcentrum De Wolden tot nakoming van één van zijn verplichtingen geeft aan de klant de bevoegdheid om, nadat hij Hoorcentrum De Wolden de mogelijkheid heeft gegeven in redelijkheid tot een oplossing te komen, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt, zulks onverminderd zijn overige rechtsmiddelen ter zake.

Artikel 13 – Wettelijke en buitengerechtelijke kosten

13.1 Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft Hoorcentrum De Wolden de bevoegdheid wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim;
13.2 De door Hoorcentrum De Wolden in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de klant ten bedrage van wat hierover aanbevolen is in het Rapport Voorwerk II van de werkgroep van de Nederlandse vereniging voor rechtspraak betreffende de buitengerechtelijke kosten volgens de meest recente versie als gepubliceerd op de website www.rechtspraak.nl.

Artikel 14 – Opschorting van de betalingsverplichting

14.1 De klant is in geval van klachten na melding daarvan uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de klant niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 15 – Klachten

15.1 Onverminderd het hiervoor bepaalde, zullen klachten over gebreken van zaken binnen bekwame tijd na aflevering c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten bij Hoorcentrum De Wolden moeten zijn ingediend. Klachten over niet-zichtbare gebreken zullen binnen bekwame tijd nadat het gebrek is ontdekt, of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden of behoren te worden bij Hoorcentrum De Wolden moeten zijn ingediend. Een kennisgeving binnen twee maanden na de ontdekking is in alle gevallen tijdig;
15.2 Hoorcentrum De Wolden dient klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij dat in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd.

Artikel 16 – Persoonsgegevens

16.1 Hoorcentrum De Wolden zal de persoonsgegevens van de klant zorgvuldig verwerken en opnemen in een bestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Hoorcentrum De Wolden kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de klant is aangegaan en voor het verlenen van service bij reparatie/vervanging. Tevens is het doel om, met uitzondering van de gegevens betreffende de stoornis van het gehoor, de klant te informeren over relevante producten en diensten van Hoorcentrum De Wolden en/of derden, waaronder eventueel een loyaliteitsprogramma;
16.2 Indien de klant geen prijs stelt op informatie over productie en diensten van Hoorcentrum De Wolden en/of derden, kan de klant dit schriftelijk of elektronisch aan Hoorcentrum De Wolden laten weten;
16.3 De klant kan zijn persoonsgegevens te allen tijde inzien en hier een afschrift van verkrijgen, indien hij/zij hier om verzoekt, tegen betaling van de wettelijke vergoeding. Indien de klant van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de klant dit schriftelijk of elektronisch aan Hoorcentrum De Wolden te melden;
16.4 Hoorcentrum De Wolden zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derden zonder schriftelijk verzoek van de klant.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in het kader van die overeenkomsten, die niet in minnelijk overleg en ook niet door het ombudsteam zullen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.